တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း(၂၀၂၃ ခုနှစ်အောင်)

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၃ ခုနှစ်အောင်) ကို အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာအပ်ပါသည်-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *